Kvalitet & hållbarhet

 

Vi verkar alla idag i en föränderlig värld där vårt samhälle och
vår planet ställer stora krav på hur vi agerar.   

Därför ser vi på Delicato hållbar utveckling som en förutsättning och vårt hållbarhetsarbete som en ständig förbättringsprocess där vi agerar ansvarsfullt och är öppna och ärliga. Tillsammans kan vi både baka kakor och påverka vårt samhälle och vår planet i rätt riktning. Delicatos mission är ”Fika för en ännu godare gemenskap” och vi realiserar vår hållbarhetsvision genom att bland annat arbeta med:

 • Hållbara livsmedelsråvaror
  Vi har insyn i råvarukedjan och bidrar med mer hållbara livsmedelsråvaror både genom uppförandekod och kravspecifikationer men även genom samarbeten.
 • En hållbar produktion och verksamhet
  Vi arbetar så resurseffektivt vi kan, förebygger svinn och främjar materialåtervinning. Vår energi tas primärt från förnyelsebara källor.
  Vi strävar efter att ständigt utveckla våra förpackningar genom att hitta mer effektiva lösningar som kräver mindre material.
 • Våra anställda
  Vi är en attraktiv arbetsplats med hög frisknärvaro som drivs av hållbart ledarskap.

Livsmedelssäkerhet
I begreppet kvalitet ingår för oss flera delar – bland annat produktsäkerhet, innehåll, smak, spårbarhet och märkning, men även att vi lever upp till gällande lagar och andra krav. Vårt kvalitetsarbete grundar sig på tydliga rutiner för att trygga en säker hantering. Livsmedelssäkerhet är en av grundpelarna i vår verksamhet och en av våra högst prioriterade frågor. Delicato blev redan 2007 certifierad  för BRC, men valde under 2012 att övergå till FSSC 22000. Bytet gjorde vi eftersom vi anser att FSSC 22000 passar bättre ihop men vår verksamhet och miljöcertifiering ISO14001. FSSC 22000 ställer (precis som BRC) höga krav på ett väl fungerande kvalitetsledningssystem med bland annat riskanalyser genom hela produktions- och varukedjan, införandet av regelbundna kontroller samt förebyggande åtgärder för att minska eller helt ta bort eventuella risker. Vårt kvalitetscertifikat hittar ni här: Food Certifikat FSSC 22000

Delicato ska tillverka, marknadsföra och sälja livsmedelssäkra konditorivaror av rätt kvalitet som ska generera mer fika för en ännu godare gemenskap på den nordiska marknaden. Med rätt kvalitet menas att våra kunder och konsumenter erhåller produkter eller tjänster som motsvarar eller överträffar deras behov, krav och förväntningar.

Vi ska ställa de resurser till förfogande som är nödvändiga för att alla medarbetare ska känna till policy och mål samt med eget ansvarstagande och från företaget given utbildning kunna medverka till att uppnå våra mål inom området som årligen anpassas till verksamhetens utveckling. Arbetet ska bedrivas systematiskt med inriktning mot ständiga förbättringar och följas upp löpande. Målsättning är att våra produkter och tjänster alltid ska framstå som det bästa och tryggaste alternativet vilket på lämpligt sätt regelbundet ska framföras till kunder och medarbetare.

Våra produkter ska kännetecknas av att de:
✓ är säkra (ur ett livmedelssäkerhetsperspektiv)
✓ tillverkas av kvalitativa råvaror
✓ håller jämn och hög kvalitet ända till konsumenten
✓ följer aktuell lagstiftning och andra relevanta intressentkrav 

”Giltig f o m 2020.10.14”

 

 


Miljöfrågor 
Vi är sedan länge certifierade enligt ISO14001. Det långsiktiga målet med vårt miljöarbete har alltid varit att reducera belastningen på miljön från vår verksamhet och våra produkter.
Vårt miljöcertifikat hittar ni här: Certifikat ISO 14001
Re-certifieringsbeslut: RC beslut ISO 14001 Delicato Bakverk


Etiska & sociala frågor  
Delicato har tydliga etiska riktlinjer som ska påverka hur de anställda förhåller sig till varandra, företaget och omvärlden genom en intern uppförandekod. I samarbete med stiftelsen Einar Belvén och Sveriges Bagare & Konditorer stöttar vi studieresor för nyexaminerade gesäller i syfte att långsiktigt öka intresset för konditoryrket. Stiftelsen stöttar även organisationer såsom UNHCR, Röda korset och Stadsmissionen lokala projekt i Huddinge kommun. Mer om stiftelsen kan ni läsa här: Stiftelsen Einar Belvén

 

Kontakta oss gärna om du har frågor, funderingar eller synpunkter på vårt Kvalitets- och hållbarhetsarbete. Se filken Kontakt för olika sätta att komma i kontakt med oss.