Kvalitet och hållbarhet

kvalitet-och-hallbarhet

Vi verkar alla idag i en föränderlig värld där vårt samhälle och vår planet ställer stora krav på hur vi agerar; socialt, etiskt och miljömässigt. Vi på Delicato brinner för att baka kakor och att agera ansvarsfullt i allt vi gör är en självklarhet för oss.

Därför ser vi på Delicato hållbar utveckling som en affärsförutsättning och hållbarhet är därför integrerat i hela vår affär och vårt strategiska ramverk. Detta är områden som alltid engagerat Delicato och då det hela tiden finns nya saker att ta tag i ser vi vårt hållbarhetsarbete som en ständig förbättringsprocess, där vi agerar ansvarsfullt och är öppna och ärliga. Målet är att minska förorening och minska belastningen på människa & planet och att bidra till ett samhälle som är bra för människor på en planet där naturresurser ökar och ekosystemen mår väl. Tillsammans kan vi både baka kakor och påverka vårt samhälle och vår planet i rätt riktning!

Vi definierar hållbar utveckling i enlighet med 4 hållbarhetsprinciper som ursprungligen togs fram av organisationen Det Naturliga Steget.

Där naturen i det hållbara samhället inte utsätts för systematisk…
1. … koncentrationsökning av ämnen från berggrunden (t.ex. fossila bränslen, metaller och mineraler)
2. … koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion (t.ex. svårnedbrytbara kemikalier)
3. … undanträngning med fysiska metoder (t.ex. avskogning och utarmning av ekosystem)
4. Samt att det inte finns strukturella hinder för människors hälsa, inflytande, kompetens, opartiskhet och mening.

Delicatos mission är ”Fika för en ännu godare gemenskap” och vår hållbarhetsvision 2020 är: Sveriges mest hållbara företag inom konditoribranschen. Vår värdegrund sammanfattar vi som: familjär, ledarskap & hållbar. 

Vi realiserar vår hållbarhetsvision genom att arbeta inom våra 5 framgångsområden, där vi 2020 innehar följande position:

1. Hållbara möten med kund och konsument
Våra förpackningar är hållbara och vi erbjuder ett mer hållbart sortiment av konditoriprodukter. Produkten som möter kund och konsument signalerar hållbarhet och vi kommunicerar våra mervärden genom transparens och ärlighet samt värdeskapande märkningar.

2. Hållbara livsmedelsråvaror
Vi har insyn i råvarukedjan och påverkar aktivt för mer hållbara livsmedelsråvaror både genom uppförandekod och kravspecifikationer men även genom samarbeten.

3. En hållbar produktion och verksamhet
Vi arbetar resurseffektivt och har lite svinn. Vår energi tas primärt från förnyelsebara källor. Transporter för vår del i värdekedjan är så hållbara som möjligt.

4. Våra anställda
Vi är en attraktiv arbetsplats med hög frisknärvaro som drivs av hållbart ledarskap.

5. Att bidra till en positiv samhällsutveckling
Vi ingår i projekt och samarbetar med företag, skolor och universitet för att driva hållbarhetsfrågor, bygga broar i samhället och utveckla fikakulturen.

Livsmedelssäkerhet
För oss ingår många delar i begreppet kvalitet – bland annat produktsäkerhet, innehåll, smak, spårbarhet och märkning, men även att vi lever upp till gällande lagar och andra krav. Vårt kvalitetsarbete grundar sig på tydliga rutiner och spårbarhet för att trygga en säker hantering.

Livsmedelssäkerhet är en av grundpelarna i vår verksamhet och en av våra högst prioriterade frågor. Delicato blev redan 2007 certifierad  för BRC, men valde under 2012 att övergå till FSSC 22000, som även det är en global ISO standard för livsmedelssäkerhet. Bytet gjorde vi eftersom vi anser att FSSC 22000 passar bättre ihop men vår verksamhet och med vår miljöcertifiering då den också är en ISO-standard. FSSC 22000 ställer (precis som BRC) höga krav på ett väl fungerande kvalitetsledningssystem med bland annat riskanalyser genom hela produktions- och varukedjan, införandet av regelbundna kontroller samt förebyggande åtgärder för att minska eller helt ta bort eventuella risker.

Vårt kvalitetscertifikat hittar ni här: Food Certifikatl FSSC 22000 v4_1 Delicato Bakverk AB


Miljöfrågor --> Hållbarhet
Vi är sedan länge certifierade enligt ISO 14001. Det långsiktiga målet med vårt miljöarbete alltid varit att reducera belastningen på miljön från vår verksamhet och våra produkter. Numera är vårt miljöarbete integrerat i vårt hållbarhetsarbete.  Under kommande år kommer vi att arbeta ännu mer aktivt med våra inköp och leverantörsuppföljningar. Vi tittar även på vilka olika märkningar som vi kan visa detta med på produktnivå. Detta är några av flera saker vi arbetar med, andra exempel är mer hållbara förpackningar och minskat svinn i vårt bageri.

Vårt miljöcertifikat hittar ni här: Certifikat ISO 14001 2014-2017.pdf
Re-certifieringsbeslut: RC beslut ISO 14001 Delicato Bakverk.pdf


Etiska & sociala frågor --> Hållbarhet
Delicato har tydliga etiska riktlinjer som ska påverka hur de anställda förhåller sig till varandra, företaget och omvärlden genom en egen intern uppförandekod. Uppförandekoden grundar sig på vår värdegrund som är själva basen i verksamheten. Även etiska och sociala frågor ingår i vårt hållbarhetsarbete.

Flera av våra kunder ställer långtgående krav på oss och i egenskap av leverantör till bland annat IKEA har vi åtagit oss att leva upp till något som kallas för "The IKEA Way on Purchasing Food (IWAY)" som är en standard inom moraliska och etiska frågor. Motsvarande krav ställer vi på våra leverantörer genom Delicatos uppförandekod.

I samarbete med stiftelsen Einar Belvén och Sveriges Bagare & Konditorer stöttar vi studieresor för nyexaminerade gesäller i syfte att långsiktigt öka intresset för konditoryrket. Stiftelsen stöttar även organisationer såsom UNHCR, Röda korset och Stadsmissionen liksom en rad lokala projekt i Huddinge kommun. Mer om stiftelsen kan ni läsa här: Stiftelsen Einar Belvén

Kontakta gärna oss om du har frågor, funderingar eller synpunkter på vårt Kvalitets- och hållbarhetsarbete. Se filken Kontakt för olika sätta att komma i kontakt med oss.